Algemene voorwaarden

Ook wij hebben algemene voorwaarden. Heb je vragen over onze voorwaarden? Neem dan eens contact met ons op.

1. Algemene Voorwaarden

1.1 Definities en Toepasselijkheid

1. Deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden verstaan onder:
a. “ROVINIJ Groep”: ROVINIJ Beheer B.V. en de ondernemingen waarin zij direct of indirect een meerderheidsbelang heeft, ook wel genoemd haar werkmaatschappijen, waaronder tenminste vallen B.V. ROVINIJ Projectbureau 2, B.V. ROVINIJ Uitzendgroep en B.V. ROVINIJ Adviesgroep);
b. “ROVINIJ”: een tot de ROVINIJ Groep behorende onderneming en/of werkmaatschappij;
c. “Opdrachtgever”: de natuurlijke- en/of rechtspersoon, die met ROVINIJ een overeenkomst aangaat.
2. Deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverleningen waarbij ROVINIJ diensten en/of goederen van welke aard dan ook levert, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.

1.2 Algemeen

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft ROVINIJ het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Overeenkomsten worden door ROVINIJ uitsluitend aangegaan onder de Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de ROVINIJ Groep en op basis van een schriftelijk bevestigde, duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren goederen en/of de te leveren diensten, eventueel aangevuld met een tussen partijen schriftelijk vastgelegde taakanalyse.
3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen of overeenkomsten, alsmede eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ROVINIJ uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4. Met het sluiten van overeenkomsten verliezen voorafgegane offertes, onderhandelingen, verklaringen en eerdere afspraken hun kracht, behoudens voor zover daar in een contract en/of bijlage specifiek naar wordt verwezen.
5. Opdrachten met een repeterend karakter worden geacht van kracht te blijven, tenzij ze door de opdrachtgever bij aangetekend schrijven worden ingetrokken.
6. Partijen zullen geen rechten en/of verplichtingen uit de tussen hen aangegane overeenkomsten cederen of op een andere wijze overdragen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
7. Het vorige lid geldt niet voor de vestiging van een stil pandrecht op vorderingen door de ROVINIJ Groep ten behoeve van haar bank.

1.3 Tussentijdse beëindiging

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen zowel ROVINIJ als de opdrachtgever de opdracht beëindigen met inachtneming van de volgende termijnen:
indien de opdracht duurt korter dan 6 maanden: 2 weken;
indien de opdracht duurt tussen 6 en 12 maanden: 1 maand;
indien de opdracht duurt tussen 12 en 36 maanden: 2 maanden;
indien de opdracht langer duurt dan 36 maanden: 3 maanden.
2. Indien de overeenkomst opgezegd wordt op gronden die geheel buiten de sfeer van ROVINIJ liggen, dan is opdrachtgever gehouden tot betaling van een redelijke schadevergoeding ter compensering van de gederfde winst van ROVINIJ, dit behoudens de gevallen waarin toepassing van dit artikel onredelijk bezwarend zou zijn.
3. Het niet in acht nemen van de overeengekomen termijn van beëindiging als geregeld in het vorige lid van dit artikel, verplicht de opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen.
4. Indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, hij zijn bedrijf geheel of ten dele liquideert, de rechtsvorm van zijn onderneming wijzigt, zijn bedrijf of de aandelen van zijn onderneming verkoopt, beslag wordt gelegd onder de opdrachtgever en/of de opdrachtgever ernstig in gebreke blijft bij de geldelijke nakoming van de overeenkomst dan wel indien de opdrachtgever nalaat aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met ROVINIJ te voldoen, is ROVINIJ gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen waarbij de overeengekomen opdrachtsom zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar wordt en heeft ROVINIJ recht op vergoeding van de schade.

1.4 Leveringstijden

1. In de overeenkomsten genoemde leveringsdata of -termijnen, service-responstijden dan wel dienstverleningstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door ROVINIJ in acht worden genomen, maar zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale data c.q. termijnen c.q. responstijden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Bij dreigende overschrijding van een leveringsdatum of -termijn, responstijd of dienstverleningstermijn, zal ROVINIJ met opdrachtgever in overleg treden.
3. ROVINIJ is ten aanzien van leveringstijden slechts in verzuim nadat achtereenvolgens een
– bindende – leveringstijd is overschreden, de opdrachtgever ROVINIJ daarna een redelijke tijd tot een nakoming alsnog gegund heeft en ROVINIJ bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.
4. ROVINIJ is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig uitvoeren van opdrachten, indien het niet-tijdig zijn veroorzaakt is aan de zijde van de opdrachtgever.

1.5 Prijzen

1. Alle in overeenkomsten tussen ROVINIJ en opdrachtgever genoemde prijzen en/of honoraria zijn op de datum van dagtekening geldende prijzen en/of honoraria en zijn exclusief B.T.W.
2. ROVINIJ is gerechtigd prijsverhogingen door onvoorziene wijzigingen van prijsbepalende factoren buiten haar invloedssfeer door te berekenen aan haar opdrachtgever onder vermelding van de oorzaak, mits deze verhoging binnen de grenzen van het redelijke ligt en deze verhoging redelijkerwijs onvoorzienbaar was.
De opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst op deze grond op te zeggen met ingang van de datum van de prijswijziging onder vergoeding van het reeds gepresteerde.
3. De prijzen en/of honoraria gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen en diensten. Alle in aanvulling daarop door ROVINIJ geleverde goederen en verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de prijzen en/of honoraria zoals die op de dag van de levering c.q. de dienstverlening gelden.

1.6 Betaling

1. Betalingen dienen zonder enige korting plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijk en schriftelijk door ROVINIJ opgegeven bankrekening ten name van ROVINIJ. Tenzij in een schriftelijke overeenkomst anders is bepaald, dienen gefactureerde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
2. Reclames met betrekking tot een factuur dienen binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan ROVINIJ kenbaar gemaakt te worden. Het door ROVINIJ in behandeling nemen van een reclame betekent niet dat de reclame beschouwd wordt als tijdig of terecht ingediend. Het inroepen van het recht van reclame schort de onder artikel 6 lid 1 gestelde betalingsverplichting niet op.
3. Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de opdrachtgever aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.
4. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is ROVINIJ, onverminderd het hiervoor onder artikel 3 lid 4 bepaalde gerechtigd aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Hierbij worden gedeelten van maanden gerekend als volle maanden. Alsdan is ROVINIJ tevens bevoegd de uitlevering van goederen en het verlenen van diensten, behorende tot de betrokken of andere overeenkomsten op te schorten.
5. ROVINIJ is voorts gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen administratiekosten ad 5% van het bedrag van de vordering alsmede alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer ROVINIJ voor de invordering een derde heeft ingeschakeld en worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van € 500,–.

1.7 Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van de door ROVINIJ geleverde goederen gaat eerst op de opdrachtgever over zodra deze alles heeft voldaan wat hij aan ROVINIJ ter zake van de levering van die goederen (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen en vergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is.
2. Indien de opdrachtgever enige verplichting, welke de overeenkomst hem oplegt, niet nakomt, is ROVINIJ gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de goederen terug te nemen en/of te verwijderen en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht van de nalatige wederpartij te vorderen de kosten, schaden en interesten welke voor ROVINIJ mochten (zijn) ontstaan als gevolg van de door de wederpartij geleverde wanprestatie.

1.8 Aansprakelijkheid

1. ROVINIJ is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien deze tekortkoming volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan ROVINIJ kan worden toegerekend. Indien ROVINIJ niet in staat is tot (verdere) nakoming van de overeenkomst door omstandigheden die ROVINIJ niet toe te rekenen zijn, heeft ROVINIJ het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dit te harer keuze, zonder dat ROVINIJ tot enige schadevergoeding, behoudens die bedoeld in art. 6:78 BW, gehouden is.
2. ROVINIJ is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van ROVINIJ en/of haar personeelsleden, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen ROVINIJ verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

3. De opdrachtgever vrijwaart ROVINIJ en/of haar personeelsleden van alle aanspraken van derden welke ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van ROVINIJ en/of haar personeelsleden de in deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.
4. Een aansprakelijkheid van ROVINIJ, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
5. Indien de verzekeraar van ROVINIJ in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ROVINIJ beperkt tot het bedrag van hetgeen opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan ROVINIJ verschuldigd is, zulks echter tot een maximum van € 25.000,–.
6. Iedere vordering jegens ROVINIJ vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht.

1.9 Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen de geschillen welke door één partij als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van ROVINIJ. Evenwel behoudt ROVINIJ het recht voor wanneer zij eisende partij is, het geding voor het bevoegde gerecht te brengen van het rechtsgebied waar opdrachtgever gevestigd is.

1.10 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

1.11 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene en Bijzondere Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

2. Bijzondere Voorwaarden: detachering

2.1 Toepasselijkheid

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de ROVINIJ Groep, in het bijzonder van toepassing op het detacheren van werknemers in dienst van ROVINIJ, niet zijnde uitzendkrachten.

2.2 Uitvoering van de overeenkomst

1. ROVINIJ is geheel vrij in de keus van de persoon of de personen die de opdracht uitvoeren. ROVINIJ zal daarbij zorg dragen dat de gedetacheerde persoon of personen voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen ten aanzien van deskundigheid, opleiding, bekwaamheid enzovoorts.
2. De door ROVINIJ gedetacheerde werknemers zijn in dienst van ROVINIJ. Alle loonkosten zijn voor rekening van ROVINIJ en zijn in de projectprijs of in het uurtarief opgenomen.
3. Het is de opdrachtgever tot 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst niet toegestaan werknemers van ROVINIJ direct in dienst te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROVINIJ.
4. Bij iedere overtreding van het in het voorgaande lid genoemde verbod verbeurt de opdrachtgever aan ROVINIJ een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van één bruto jaarsalaris van de betreffende werknemer, onverminderd het recht van ROVINIJ vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

2.3 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is verplicht na te leven de veiligheids- en zorgverplichtingen die ROVINIJ heeft c.q. zou hebben op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving en artikel 7:658 BW. ROVINIJ is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet-nakomen van de veiligheids- en zorgverplichtingen door de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart ROVINIJ ter zake van eventuele aansprakelijkheid op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving en artikel 7:658 BW. Opdrachtgever verplicht zich de uit haar verplichtingen voortvloeiende risico’s te verzekeren.
2. ROVINIJ is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen door haar personeel aangegaan, of welke op andere wijze zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden, al dan niet in dienst van de opdrachtgever, of jegens welke andere partij dan ook.
3. ROVINIJ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar personeel en/of door haar gedetacheerde personen.
4. ROVINIJ is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk door de gedetacheerde persoon of personen wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, behoudens die schade waarvoor ROVINIJ krachtens dwingend rechtelijke bepalingen aansprakelijk moet worden geacht.
5. Opdrachtgevers wordt geadviseerd hun W.A.-verzekering ter zake van schade veroorzaakt door personen die in hun bedrijf werkzaamheden uitvoeren uit te breiden; zij zijn op grond van artikel 6: 170 BW aansprakelijk voor allen die onder hun directe toezicht en/of instructies bij hen werkzaamheden uitvoeren c.q. die zij ter uitvoering van hun bedrijf werkzaamheden laten verrichten.
6. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in artikel 1.8 van de Algemene Voorwaarden.

2.4 Declaratieformulieren

De opdrachtgever is gehouden de door de gedetacheerde persoon bijgehouden declaratieformulieren te controleren op juistheid. Een door of namens de opdrachtgever ondertekende declaratie wordt verondersteld goedgekeurd te zijn en verplicht de opdrachtgever tot volledige betaling van de ter zake van de bedoelde declaratie door ROVINIJ opgemaakte factuur.

3. Bijzondere Voorwaarden: uitzendovereenkomst

3.1 Toepasselijkheid

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de ROVINIJ Groep, in het bijzonder van toepassing op het door ROVINIJ ter
beschikking stellen van ROVINIJ-flexmedewerkers aan opdrachtgevers, die ten behoeve van de
opdrachtgever werkzaamheden verrichten.

3.2 Definities

In deze Bijzondere Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ROVINIJ-flexmedewerker/uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met ROVINIJ teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht (als nader sub c van dit artikellid omschreven) laat uitvoeren.
c. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en ROVINIJ op grond waarvan een enkele uitzendkracht, als hiervoor sub a omschreven, door ROVINIJ aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
d. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
e. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen ROVINIJ en de uitzendkracht enof in de CAO, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door ROVINIJ aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (ex artikel 7:691 lid 2 BW).
f. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds.
g. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan ROVINIJ verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
h. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de uitzendkracht uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO uit de navolgende elementen:
– Het geldende periodeloon in de schaal;
– De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van ROVINIJ te compenseren in tijd of geld);
– Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslagen;
– Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
– Kostenvergoedingen (voor zover ROVINIJ deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);
– Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
– Vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);
– Eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
– Thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd.
i. Vakkrachtenregeling: De specifieke bepaling(en) in de bij de opdrachtgever geldende CAO, die betrekking hebben op de inlenersbeloning van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moet(en) worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.

3.3 Uitvoering van de overeenkomst

ROVINIJ is geheel vrij in de keus van de persoon of de personen die de opdracht uitvoeren. ROVINIJ zal daarbij zorg dragen dat de uitgezonden persoon of personen voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen ten aanzien van deskundigheid, opleiding, bekwaamheid en eventuele andere eisen.
De opdrachtgever, die met een hem ter beschikking gestelde ROVINIJ-flexmedewerker rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan ROVINIJ en de opdracht – behoudens het in het volgende lid bepaalde – behoorlijk met inachtneming van de bepalingen van artikel 1.3 Algemene Voorwaarden beëindigen.

Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 6 maanden na de aanvang van de opdracht rechtstreeks dan wel, door tussenkomst van een derde een uitzendverhouding met de betrokken ROVINIJ-flexmedewerker aangaat dan wel bemiddelt bij de totstandkoming van een uitzendverhouding met een derde, zal hij aan ROVINIJ uit hoofde van schadevergoeding tot dekking van diens overheadkosten en andere kosten betalen 30% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken ROVINIJ-flexmedewerker voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door de opdrachtgever dan wel de derde van de voornoemde arbeidsverhouding met de ROVINIJ-flexmedewerker tot het moment van afloop van de in de aanvang dezes genoemde termijn van 6 maanden. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in artikel 1.3 van de Algemene Voorwaarden.

3.4 De opdracht en de terbeschikkingstelling

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
• óf voor een vaste periode;
• óf voor een bepaalbare periode;
• óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
3. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
4. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
5. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
6. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
• de andere partij in verzuim is;
• de andere partij geliquideerd is;
• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
Indien ROVINIJ de ontbinding op één van deze gronden inroept, ligt in het bestaan van de grond waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van ROVINIJ voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van ROVINIJ onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan ROVINIJ om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
8. Indien tussen de uitzendkracht en ROVINIJ het uitzendbeding geldt, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan ROVINIJ bevestigen.
9. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra ROVINIJ de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen ROVINIJ en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. ROVINIJ schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

3.5 Vervanging en beschikbaarheid

1. ROVINIJ is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen.
2. ROVINIJ is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van ROVINIJ, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
3. ROVINIJ schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien ROVINIJ om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen, aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

3.6 Opschortingsrecht

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
– dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de duur van de opschorting is vastgelegd én;
– de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld én;
– ROVINIJ jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO.
De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan ROVINIJ het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

3.7 Werkprocedure

1. De opdrachtgever verstrekt ROVINIJ voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
2. ROVINIJ bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.
3. ROVINIJ schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en ROVINIJ voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.
4. ROVINIJ is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij ROVINIJ indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ROVINIJ bij de selectie.

3.8 Arbeidsduur en werktijden

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, tenzij anders is overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

3.9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

De opdrachtgever dient ROVINIJ bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat ROVINIJ deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever ROVINIJ onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om ROVINIJ tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan ROVINIJ het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

3.10 Functie en beloning

Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.
De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan ROVINIJ onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling kan tijdens de opdracht worden aangepast indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert ROVINIJ de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan ROVINIJ verschuldigd.
ROVINIJ is op grond van de CAO verplicht de inlenersbeloning toe te passen.
De opdrachtgever stelt ROVINIJ tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden ervan, op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
Overwerk, werk in ploegendiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of – indien van toepassing – de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

3.11 Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien ROVINIJ en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, voor zover dit schriftelijk is overeengekomen met ROVINIJ en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

3.12 Arbeidsomstandigheden

1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
2. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en ROVINIJ verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 en 7:611 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
3. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan ROVINIJ tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
4. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert ROVINIJ zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden – en ROVINIJ vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of ROVINIJ daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
7. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van ROVINIJ verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

3.13 Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. De opdrachtgever is verplicht alle veiligheids- en zorgverplichtingen na te leven die de wet hem oplegt, alsmede zich te gedragen zoals een goed werkgever betaamt.
2. ROVINIJ is niet gebonden aan eventuele verbintenissen door de uitzendkracht aangegaan, of welke op andere wijze zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden, al dan niet in dienst van de opdrachtgever, of jegens welke andere partij dan ook.
3. ROVINIJ is direct, noch indirect aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden al dan niet in dienst van de opdrachtgever dan wel aan de uitzendkracht zelf, veroorzaakt door een doen of nalaten van de uitzendkracht. Hieronder moet tevens worden verstaan het leveren van ondeugdelijke prestaties en/of het niet voldoen aan door de opdrachtgever gestelde werkvoorschriften.
4. ROVINIJ is niet aansprakelijk voor schade die de uitzendkracht lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
5. De opdrachtgever vrijwaart ROVINIJ voor elke aansprakelijkheid en alle eventueel daaruit voortvloeiende schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van ROVINIJ als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – ter zake van de in leden 2, 3 en 4 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van ROVINIJ verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. Zo dient de opdrachtgever zijn W.A.-verzekering ter zake van schade veroorzaakt door personen die in het bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren uit te breiden, aangezien elke aansprakelijkheid voor schade geleden door de uitzendkracht krachtens lid 5 van dit artikel rust bij de opdrachtgever.
7. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in artikel 1.8 van de Algemene Voorwaarden.

3.14 Opdrachtgeverstarief

1. Het door de opdrachtgever aan ROVINIJ verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop ROVINIJ op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die ROVINIJ verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
2. ROVINIJ is in ieder geval ook gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
– als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
– als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
– als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving.
3. Indien de opdrachtgever in strijd met de lid 2 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
4. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door ROVINIJ zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is ROVINIJ gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. ROVINIJ kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door ROVINIJ zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

3.15 Werkurenregistratie

De opdrachtgever is gehouden wekelijks de door de uitgezonden persoon overgelegde werkurenregistratie te controleren op juistheid en voor akkoord te ondertekenen. Een door of namens de opdrachtgever ondertekende werkurenregistratie wordt verondersteld goedgekeurd te zijn en verplicht de opdrachtgever tot volledige betaling van de ter zake van de bedoelde werkurenregistratie door ROVINIJ opgemaakte factuur.

3.16 Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen bij de opdracht, bij overeenkomst of in deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording door middel van door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
2. De opdrachtgever en ROVINIJ kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt door middel van een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of door middel van door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.
3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.
4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat ROVINIJ aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan ROVINIJ wordt verstrekt.
5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is ROVINIJ gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.
6. Indien de tijdverantwoording geschiedt door middel van door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij ROVINIJ ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij ROVINIJ ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

3.17 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. ROVINIJ is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover ROVINIJ deze verplichting niet nakomt, is ROVINIJ, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij ROVINIJ en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ROVINIJ.
2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van ROVINIJ is beperkt tot het door ROVINIJ aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door ROVINIJ maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
3. Aansprakelijkheid van ROVINIJ voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
4. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in artikel 1.3 van de Algemene Voorwaarden.

3.18 Intellectuele en industriële eigendom

1. ROVINIJ zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien ROVINIJ in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan ROVINIJ.
2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert ROVINIJ over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan ROVINIJ.
3. ROVINIJ is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

3.19 Geheimhouding

1. ROVINIJ en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
2. ROVINIJ zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert ROVINIJ over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan ROVINIJ.
4. ROVINIJ is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

3.20 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

De opdrachtgever aan wie door ROVINIJ een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Dit is niet van toepassing indien de vreemdeling onderdaan is van een lidstaat van de Europese unie dan wel de Europese economische ruimte dan wel Zwitserland. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. ROVINIJ is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

3.21 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door ROVINIJ worden meegewogen.

3.22 Medezeggenschap

1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van ROVINIJ of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

3.23 CAO voor Uitzendkrachten

De opdrachtgever dient zich te houden aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij bekend is met alle relevante bepalingen uit voornoemde CAO.

4. Bijzondere Voorwaarden: overige dienstverlening

4.1 Toepasselijkheid

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn, onverminderd de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de ROVINIJ Groep, in het bijzonder van toepassing op de dienstverlening met betrekking tot het geven van trainingen, het verrichten van wervings- en selectiewerkzaamheden, personeelsmanagementdiensten, ondernemersadvies en het verrichten van administratieve diensten (waaronder telefoonservice, boodschappendienst en financiële zaken).

4.2 Uitvoering van de overeenkomsten

1. ROVINIJ garandeert de opgedragen activiteiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. ROVINIJ zal in geval van ernstige voortgangsproblemen, zodanige maatregelen treffen dat een zo spoedig mogelijke oplossing kan worden bereikt.
2. Opdrachtgever garandeert ROVINIJ bij de ontplooiing van de aan ROVINIJ opgedragen activiteiten alle medewerking te verlenen.
3. Opdrachten voor het plegen van bemiddeling en begeleiding bij bepaalde activiteiten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd inspanningsverbintenissen. Indien het gewenste resultaat uitblijft dan is de opdrachtgever te allen tijde gehouden zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. De opdrachtgever wordt slechts van die verplichting ontheven indien er ter zake van het uitblijven van het door haar gewenste resultaat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van ROVINIJ.
4. Overeenkomsten die betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk een bepaalde periode is overeengekomen. Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden tegen het einde van een kalenderjaar met een opzegtermijn van twee maanden, tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Honoraria en overige kosten

1. De opdrachtgever is aan ROVINIJ voor de verrichte diensten een honorarium verschuldigd zoals overeengekomen of zoals dit aan de opdrachtgever bekend mag worden verondersteld.
2. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal ROVINIJ opdrachtgever vooraf inlichten, indien een uitbreiding of wijziging van de opdracht tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.
3. Door derden aan ROVINIJ in rekening gebrachte kosten, die uit het verrichten van wervings- en selectiewerkzaamheden in het kader van het vervullen van een openstaande vacature van opdrachtgever voortvloeien, zoals de kosten van advertenties en de vergoeding aan de sollicitant, zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien een bemiddeling fee voor het verrichten van wervings- en selectiewerkzaamheden is overeengekomen, geldt hiervoor als uitgangspunt een honorarium van het bruto jaarsalaris van de voorgestelde kandidaat inclusief alle emolumenten. Ook in geval van een deeltijdfunctie en/of een dienstverband korter dan één jaar, wordt dit jaarsalaris gebaseerd op een volledige werkweek en een volledig jaar.

4.4 Auteursrechten en recht van retentie

1. ROVINIJ behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor van al haar op schrift gestelde en/of op enig digitaal medium weggeschreven adviezen, rapporten, administratieve gegevens, alsmede door ROVINIJ bewerkte en/of ontwikkelde software, gegevensbestanden en dergelijke. Het ter beschikking stellen aan derden, het op enigerlei vermenigvuldigen, kopiëren, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar maken op enigerlei vorm of wijze, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ROVINIJ niet toegestaan.
2. ROVINIJ is gerechtigd om binnen wettelijke grenzen alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om haar rechten te beschermen.
3. Wanneer opdrachtgever in verzuim is met het betalen van enige aan ROVINIJ toekomende factuur, mag ROVINIJ op alle onder haar berustende bescheiden en zaken van opdrachtgever retentierecht toepassen, totdat het totaal verschuldigde geheel is betaald. Het vorenstaande geldt onverkort indien de opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van een financiële verplichting uit een andere overeenkomst met ROVINIJ.

4.5 Aansprakelijkheid

1. Het geven van advies, het uitstippelen c.q. ontwerpen van beleid of strategie, de uitvoering daarvan en het geven van trainingen en/of opleidingen, geschiedt door ROVINIJ naar beste kunnen en weten. Een advies, beleid, strategie, training en/of opleiding is steeds gebaseerd op de omstandigheden, feiten en de stand van de wetenschap van dat moment. ROVINIJ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een fout, indien aannemelijk kan worden gemaakt dat de fout onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening niet door ROVINIJ had kunnen worden vermeden.
2. De resultaten van toepassing en gebruik van de door ROVINIJ gegeven informatie en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van ROVINIJ vallen. Ofschoon de opdracht door ROVINIJ naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan ROVINIJ derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de gegeven informatie en verstrekte adviezen.
3. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van ROVINIJ ter zake van de schade, die direct of indirect ontstaat door het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door ROVINIJ verstrekte kennis, informatie, adviezen en administratieve gegevens.
4. ROVINIJ aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van handelen en/of nalaten van de door ROVINIJ voor de opdrachtgever geselecteerde of onderzochte kandidaten.
5. Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijk goed of gedeelte van een opdracht leveren geen grond op voor het annuleren van het restant van de opdracht.
6. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in artikel 1.8 van de Algemene Voorwaarden.

4.6 Be- en verwerking van gegevens

1. Het uitvoeren van administratieve verwerking van gegevens voor de opdrachtgever, het aanpassen en bewerken van softwareprogrammatuur en/of gegevensbestanden geschiedt door ROVINIJ naar beste kunnen en weten. Onverminderd haar aansprakelijkheid voor de juiste wijze van uitvoering van de opdracht, staat ROVINIJ niet in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van door de opdrachtgever aangeleverde goederen en/of gegevens, onverminderd de verantwoordelijkheid van ROVINIJ om bij het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst op grond van de van haar te verwachten deskundigheid en zorgvuldigheid de opdrachtgever te wijzen op de onbruikbaarheid van de goederen en/of gegevens.
2. ROVINIJ is niet aansprakelijk voor vermissing of teniet gaan van door opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen en/of gegevens. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een kopie van ter bewerking aangeleverde software.

4.7 Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
ROVINIJ staat in voor aanmelding van haar bestand van kandidaten bij het College Bescherming Persoonsgegevens, de toezichthouder op de Wet Algemene verordening gegevensbescherming. ROVINIJ conformeert zich aan de regelgeving zoals omschreven in de Wet Algemene verordening gegevensbescherming.

Contact opnemen

Ontvang vacatures direct in je mailbox